top of page
Search

Energy Guide March 2022Alt som ikke er rodfæstet i sandhed, kommer op i lyset i marts måned.

Det gælder for alle aspekter af vores liv - karriere, forhold, vores indre liv og den ydre verden med alle dens systemer.


Alle skyggerne kommer op til overfladen, uanset om vi kan lide det eller ej. Hvert eneste aspekt af vores liv kommer der lys på.

Hver gang vi giver vores kraft væk, gør noget vi ikke har lyst til, holder vores stemme og sandhed inde, ignorerer vores hjertes længsel og vores intuition, bliver det mere og mere skadeligt og smertefuld og tydeligt. Alle historier, mønstre, cykli vil gentage sig, indtil vi ser på dem og træffer et valg -


Har jeg lyst til at blive ved at fodre dette?

Er det frugtbart?

Er det sådan, jeg vil tilbringe min dyrebare tid i denne krop, på denne planet?

Eller vil jeg gerne være og føle på en anden måde...


Bare ved at blive bevidst om de gamle mønstre og historier, kommer der lys på dem, og vi kan træde ind i mere kraft. Fra dette sted af kraft, af at være en bevidst skaber, kan vi begynde at cleare og skifte energien.


Som vores bevidsthed ændrer og udvider sig, kan vi rodfæste mere lys og højere frekvens i vores kroppe og begynde at tiltrække på en frekvens, som er et bedre match for os.


Der er og har været stort fokus på vores frihed de seneste år.

Hvis vi ikke allerede har gjort arbejdet, er det tid til at se godt og grundigt på, hvor vi har givet vores frihed væk. Det kan manifestere sig på forskellige måder, nogle mere subtile end andre. Hvor suveræne er vi egentlig? Er vi guidet af vores egen indre stemme, eller bliver vi hevet rundt i manegen af stemmer udefra, som konstant bombarderer os?


Hav modet til at se på alle de steder og måder, vi holder os selv tilbage i forhold, i vores sande udtryk og drømme.


Der er altid et valg. Vælg at tage ansvar for din rejse, for hvad du gerne vil skabe, og hvordan du vil leve. Vores liv er ikke de få uger ferie om året, hvor vi drikker cocktails på en strand. Det er vores hverdag, øjeblik til øjeblik. Hvad vi gør, når vi står op om morgenen, hvordan vi bringer vores gaver og talenter ind i verden, hvem vi elsker, hvad vi tillader at komme ind i vores felt, hvordan vi danser med energierne og omstændigheder, som udfordrer os, og hvad vi har intention om at skabe….Everything that is not rooted in truth is emerging to be seen.

This goes for all aspects of our lives – career, relationships, inner lives, outer world and systems. All of the shadows are coming to the surface, whether we like it or not. Every aspect of our lives is being brought into the light.


Every time we give our power away, agree to something we do not want to, hold back from speaking our truth, ignore the yearning of the heart, override our intuition, it becomes more and more painful, harmful and downright obvious. The stories, patterns, and cycles will run on repeat until you face them and make the choice –


Do I want to keep feeding this?

Does this grow corn?

Is this how I want to spend my precious time in this body, on this beautiful planet?

- Or is there another way I want to be and feel…


Just by becoming aware of the old patterns and stories we illuminate and alchemize them, and step into our power. From that place of power, of being a conscious creator, we can begin to clear and shift the energy.


As our consciousness is shifting, we can anchor more light and higher frequencies on our bodies, and begin to attract the frequency that is a better match in the outer world.


There is and has been a huge spotlight on our freedoms the past few years. If we haven’t already done the work, it is time to take a deep hard look at where we give it away. It can manifest in various ways, some more subtle than others. How sovereign are we really? Are we guided by our inner voice or are we being run around the circus ring by the outer voices bombarding us?


Daring to look at all the ways we hold back in relationships, shackle ourselves from our true expression, and our dreams.

Are we making our choices based on fear or are we choosing from a place of power, love, and truth, following our soul’s calling and yearning.


There is always a choice. Choose to take responsibility for your journey, for what you want to create and how you want to live. Our lives are not made up of those few weeks a year sipping cocktails on a beach when we’re on holiday.


Our lives are our everyday, moment to moment, what we do when we get up in the morning, how we bring our gifts to the world, who we love, what we allow in our field, how we dance with the energies and circumstances that challenge us, and what we intend to create next.

Kommentit


bottom of page