top of page
Search

Energy Guide august

Som vi bevæger os ud af den kraftfulde ny-måne i Løven og på vej mod Lion’s gate 8.8, er vi stadig i en stærk manifestations energi, som støtter stor magi.


Det er en tid af uventede skift, overraskelser, rystelser. Vi bliver kaldet til at gen-evaluere vores liv, vores valg. Hvor handler og planlægger vi stadig fra brain mind og gamle programmer, som holder os fastlåst.


Der er et stærkt kald til at bevæge sig ind i hjertet og lytte til sjælens længsel, slippe karmiske kontrakter og gæld. August handler om sjælens evolution, spirituel udvikling, hvad er vi her for at, hvad er vi ukomfortable med. Det må opleves for at sjælen kan vokse og udvikle sig, det er en tid af karma og skæbne, opvågning, pludselig åbenbaring og frigørelse.


Det er et sandt Tårn øjeblik – Tårnet i tarot er symbol på ambition, som er bygget på falske præmisser, et liv bygget på kviksand, ikke på en klippe. Ødelæggelsen af Tårnet må ske for at cleare de gamle måder at være på og byde det nye velkommen. Dets åbenbaring kan komme som lyn fra en klar himmel i form af sandhed eller inspiration.


De gamle måder virker ikke længere, og du må finde nye værdier og processer.

Nøglen er at have et åbent sind, blive ved at checke ind med hjertet og dit højere selv, acceptere og give slip. Hvis du holder fast, vil det bare bringe smerte og forlænge transitionen. Det er ikke muligt at undslippe denne forandring.


Det lyder måske skræmmende, men det er for det højeste bedste, det er tid til at skabe et solidt fundament, et live bygget på sandhed, autencitet, rodfæstet i kærlighed.


Efter Tårnet kommer Stjernen – det som er skrevet i stjernerne, healingen, ønsker som går i opfyldelse, det nye liv, du ikke engang turde drømme om.ENGLISH VERSIONComing out of the powerful new moon in Leo and moving towards the Lion’s gate on 8.8, we’re still in strong manifestation energy which supports big magic.

It is a time of unexpected shifts, surprises, shake ups. We’re being called to re-evaluate our lives, our choices. Where are we still planning and acting from the brain mind and old programming, keeping us stuck.


There’s a strong call to move into the heart space and listen to the soul’s yearning, releasing karmic contracts and debts. August is about evolution of soul, spiritual growth, what are we here to learn, what are we uncomfortable with. It must be experienced in order for soul to grow, it’s a time of karma and destiny, waking up, sudden revelations and breaking free.


It is a true Tower moment - The Tower is a symbol for the ambition that is constructed on faulty premises, a life built on shifting sands. The destruction of the tower must happen in order to clear out the old ways and welcome something new. Its revelations can come in a flash of truth or inspiration.


The old ways are no longer useful, and you must find another set of beliefs, values and processes to take their place.


The key here is to keep an open mind, keep checking in with your heart and higher self, accept and let go, holding on will only bring pain and prolong the transition. There is no escaping this change.


It may sound frightening but it’s all for the highest best, this is the time to create a solid foundation, a life built on truth, authenticity, rooted in love.

After the Tower comes the Star – what was written in the stars, the healing, the wish fulfilment, the new life you didn’t even dare dream of.

Comments


bottom of page