top of page
Search

Energy Guide September

En ny cyklus er begyndt, og som med enhver slutning og ny begyndelse, bliver vi inviteret til at reflektere over fortiden – de seneste måneder eller år.


Der var et stort skifte omkring nymånen sidste uge, som viste os hvor lagene er blevet skrællet af,

og hvor vi skal fokusere nu.


Hvad skal der gives slip på, hvilke gamle døre skal lukkes, for at vi kan komme i alignment med vores højeste vej.


I tarot repræsenterer Hermit Jomfruens tegn, og vi bliver inviteret til at bevæge os ind i mere ro og stilhed og beskytte vores energi – kalde den tilbage fra, hvor den har lækket.


Interager med intention. Sid med spørgsmålene, processen og lade den folde sig ud organisk.


Det kan føles konfronterende at skrælle lagene væk. Tanken om forandring kan trigge mange af os

– vi ved, hvad vi har, vi ved ikke, hvad vi får.

Det er en sårede del af os, der taler, det sårede indre barn.


Se dybt i dig selv og kald mere kærlighed, fred, balance ind, og forbind til den indre viden at du altid er i stand til at skabe præcis, hvad du ønsker og har brug for.


Dit liv er ikke dine omstændigheder. Hvis dit job, bolig, forhold ændrer sig eller falder væk, er det bare omstændighederne, and en mulighed for at vokse.


Hold ikke dig selv tilbage fra at leve i din fulde kraft og vitaltiet. Larven er i puppen før forvandlingen til sommerfugl.


Som den, må vi bevæge os ud af comfort zonen for at blive vores allermest strålende selv, sprede vingerne og

skabe skønhed i verden.ENGLISH


A new cycle has begun. As with every ending and new beginning, we’re being invited to reflect on the past –

the past months, or even years.


There was a significant shift around the new moon which really showed us where the layers have been peeled off –

and where to focus next. What needs to be released,

which old doors need to be closed for us to move

into alignment with our highest path.


We’re moving through things, processing, digesting.

In the tarot the Hermit represents Virgo, and we are being invited to go into a more still and calm place, and protect our energy – call it back in where it was leaking.


Interact with intention. Sit with the questions, the process, and let it unfold in its own time.


The unfolding and peeling away of layers can be confrontational. The idea of change can be triggering –

we know what we have, but we don’t know what we’ll get.

That is the wounded part of us speaking, the hurt little child.


Go deep within and call in more love, peace, balance, and connect to the knowing that you are always able to create exactly what you want and need for yourself.


Your life is not your current circumstances. If your job, home, relationship change or fall away, it’s just the circumstances, and an opportunity to grow, to transform.


Don’t deny yourself living in your full power and vitality, the caterpillar is in the cocoon before the chrysalis.


Like it, we must move out of the comfort zone to become our most glorious selves, spread our wings and create beauty in the world.Comments


bottom of page