top of page
Search

Energy Guide end December 2021

*English below

Vi er i slutspurten af 2021, og energierne er intense. Det kan til tider føles som at være i en elektrisk storm, hvor dit sanseapparat er på overarbejde. Det er samtidig en magisk tid, hvor du kan opleve, at din intuition og psykiske evner åbner og udvider sig, du er i en form for forhøjet bevidsthedstilstand, hvor det på én gang er nemmere at få adgang til den åndelige verden, og samtidig svært at holde balancen og centrere sig.Det kan være udmattende og overvældende, så vær opmærksom på hvornår du har brug for at trække dig og passe på dig selv, måske oplever du at stå i skud linien for den forhøjede reaktive energi i det kollektive felt. Hold dit eget felt, undgå at reagere, træk vejret og vent inden en respons. Giv dig selv tiltrængt kærlig opmærksomhed – gør de ting, som bringer dig tilbage i indre ro og balance og lader dine batterier op – meditation, tid i stilhed, tid i naturen, yoga, søvn, og husk at trække dig. Vær opmærksom på om du absorberer andres stress, frygt, eller andre reaktive mønstre.


Slutningen på året er også opportunt for a manifestere et skift i dig selv og dit liv.

Vi er i eclipse season med solhverv lige om hjørnet. Det er nu, du inviteres til at reflektere over året. Hvor er du, hvor vil du gerne hen. Hvilke drømme er klar til at blive manifesteret. Observer dig selv, fokuser på din mål, og så de frø du vil have til at spire i 2022. Planlæg og tage action, men vær tålmodig. Du skal blive at nære dine drømme, vande dine frø, det sker ikke overnight, men kræver skarp intention og løbende handling. Sæt hele dit hjerte bag og commit dig til den forandring, du ønsker. Du har mulighed for at gå dybt lige nu, så bliv helt klar på dine mål og drømme, og dine tankemønstre – hvor begrænser du dig selv? Hvor føler du dig blokeret? Og begynd at arbejde med det – giv slip på de gamle mønstre, tanker og følelser, som ikke længere tjener dig og kald det nye ind med hele dit væsen bag, hele dit hjerte. Så er du klar til at handle på det. Solhverv 21. december er begyndelsen på det nye sol-år, benyt denne fornyende energi, hvor lyset langsomt vender tilbage, og træd aktivt ind i dit nye år. Giv tak for alt, du har lært og høstet i 2021, og se så fremad – mod lyset!ENERGY GUIDE END DECEMBER 2021

This is the final lap of 2021, and the energies are intense. It feels a little like being in an electrical storm, where your senses are working overtime. It’s also a magical time where you might find that your intuition and psychic abilities open and expand, and you are in a heightened state of awareness. It’s simultaneously easier to access the spiritual realms and harder to maintain your balance and center yourself.

This can be both overwhelming and exhausting, so pay attention to when you need to withdraw and practice self-care. You might feel in the line of fire for the heightened reactive energy of the collective field. Hold your own field, don’t react, breathe and wait before you respond. Give yourself some much needed loving care and attention by doing the things that bring you into equilibrium and re-charge your batteries – meditation, time in silence or nature, yoga, sleep, and remember to take yourself off the field once in a while. Pay attention to where you absorb others’ stress, fear, anxiety, or other reactive patterns

The end of the year is also an opportunity to manifest your own shift – within and without. We’re in eclipse season with solstice coming up. You’re being invited to reflect on this year. Where are you, where do you want to go. Which dreams are ready to unfold. Observe yourself, focus on your goals, and sow the seed you want to grow and harvest in 2022. Plan carefully and take action, but remain patient. You need to keep nourishing your dreams, and water your seeds, nothing will happen overnight. It takes lasersharp intention and action. Put your heart behind and commit to the change you want. You have the possibility to go deep now, so get clear on your dreams and goals as well as your thought patterns – where do you limit yourself? Where do you feel blocked? And start working on it, let go of old patterns, thoughts, emotions that no longer serve you, and call in the new with your entire being, with all of your heart behind. Then you’re ready to take action.

Solstice on December 21st is the beginning of the new year, the sun has come full circle. Use this energy of renewal, where the light slowly returns, and actively step into your new year. Give thanks for everything lesson and all you harvested in 2021, and look ahead – towards the light!


Comments


bottom of page