top of page
Search

energy guide january 2022

JANUARY ENERGY GUIDE - *english version belowJanuar starter flyvende efter en intens december, når vi går direkte ind i en smuk nymåne energi for nye begyndelser, som inviterer os til at blive klare på, hvad vi ønsker os på længere sigt.

Energien støtter og opmuntrer os til at bevæge os fremad med formål og retning og sætte intentioner – ikke bare for de kommende uger eller måneder, men for hele året og videre ind i 2023. Det handler om at forbinde til den indre gnist, til sjælens længsel. Hvordan vil vi leve, skabe, elske, dele vores gaver og talenter. Hvad, og ikke mindst hvem, inspirerer og motiverer os. Lad sjælens ild brænde alle gamle mønstre, overbevisninger og historier, som ikke længere tjener os, væk. Alt som blokerer for vores fulde sjæle-udtryk, og blokerer for at komme ind i inspireret væren.


Det er ikke tid til at spille lille. Det er tid til at forberede de næste skridt, skrue op for lyset, så spørg dig selv:

Hvad står i vejene for din inspiration?

Hvad står i vejen for din nysgerrighed?

Hvad står i vejen for din passion for livet?

Hvor i dit liv, har du accepteret mindre end du drømmer om?


Før vi gør noget overhovedet, er det nødvendigt at lave det dybe, indre arbejde og se på alle de områder i vores liv, hvor vi begrænser os selv. Dette indre arbejde er fundamentet for at kunne begynde at handle på vores inspiration i februar. Lige nu skal vi trække vejret dybt, blive stille og være ærlige overfor os selv. Ære de veje, som har ført til dette øjeblik, denne tid. Ære indsatsen, læringen, såringen, tilgive os selv og andre, og indse at alt er godt. Vi er præcis, hvor vi skal være. Vejen har måske været lang og hård, but healingen er i gang. Januar handler ikke om at fremskynde noget. Denne måned handler om klarhed i hjerte og sind, planlægning, tålmodighed, at vide vi er i gang med at skabe. Jorden er frugtbar, så hvad du ønsker at høste med stor bevidsthed og laser skarp intention. Vær i mørket, i stilheden og hav modet til at se indad. Kun da kan du begynde at rydde ud i det gamle og gøre plads til det nye, kun da kan du blive klar til at skrive næste kapitel af dit liv.


Vi har hele denne måned til at øve os, forberede os og finde ud af, hvad der virker, fin tune vores evner og håndværk. Det er ok at fejle, det er ok ikke at ramme rigtigt første gang. Tillad dig selv at bruge denne tid på at teste og fejle. Tag læringen ind. Universet elsker begyndere, vær legende, vær let, men fremfor alt – bliv klar på dine drømme, ønsker og mål!


Vi er stadig i en energi af høj medfølelse – for os selv og for andre. Januar er måneden, hvor vi har fortsætter om at leve sundere, træne mere og tabe os etc. Hav medfølelse overfor dig selv, prøv ikke at presse noget igennem. I stedet hav fokus på selvomsorg, selvkærlighed, så vil der være mere flow, mere glæde, og de ønskede livsstilændringer vil opleves mere som en kærligheds-handling end som en kamp mod dit gamle jeg. Ofte er de knap så sunde vaner et resultat af at undertrykke følelser og smerte, vi ikke ønsker at deale med. Omfavn den del af dig selv, som føler sig mindre-end, uelsket, afvist eller uværdig, og det vil skaber en mere livgivende energi omkring dine fitness/vægttabs mål.


energy guide january 2022


We’re off to a flying start after the intensity of December, as we go straight into a beautiful new moon energy of new beginnings, inviting us to get clear on what we want long term.


This energy is supporting and encouraging us to move forward with purpose and direction, setting intentions – not just for the coming weeks or months, but for the entire year and into 2023. It’s all about connecting to that inner spark, the soul’s longing. How do we want to live, create, love, share our gifts. What and not least who inspires and motivates us. Letting that soul fire burn away any old patterns, beliefs, stories that no longer serve us, anything that is blocking our full soul expression, and move into inspired being.The time to play small is over. Now is the time to prepare for the next steps, to turn up the light, so ask yourself:


What gets in the way of your inspiration?

What gets in the way of your curiosity?

what gets in the way of your passion for life?

Where in your life have you settled for less than what you dream of?Before doing anything at all we need to do some deep inner work and look at all the areas in our lives we limit ourselves. This work lays the foundation for the inspired action that comes up next month. Now is the time to be still, breathe deeply, get real with ourselves. Honour all the paths that have led to this moment, this time. Honour the efforts, the learning, the wounds, forgive ourselves and others, and realise that all is well. We are exactly where we are supposed to be, it might have been a long road, it might have been tough, but the healing is taking place. January is not about rushing, it’s about clarity of the heart and mind, careful planning, patience, knowing that we are co-creating. The ground is fertile, sow what you want to harvest with great awareness and laser-sharp intention. Spend time in the dark, in stillness, and courageously look within. Only then can you begin to clear out the old to make room for the new, only then can you get ready to write the next chapter of your life.


We’re still in the energy of high compassion – for ourselves and others. January is often the month we make resolutions to live healthier, work out more, lose weight etc. Be compassionate with yourself, and don’t try to force anything, there needs to be more of an emphasis on self-care, self-love, then there will be more flow, more joy, and the intended lifestyle change will feel like an act of love instead of like fighting your old self. More often than not, the not-so-healthy habits are a result of numbing the feelings and pain we don’t want to deal with, so embracing the part of you that feels less-than, unloved, rejected, or unworthy, will create a more life-growing energy around your weightloss/fitness goals. Be kind to yourself.


We get this whole month to practice, prepare, figure out what works, fine tune our skills and craft. It’s ok to fail, it’s ok to not get it right the first time. Allow yourself this time for trial and error. Take the learning to heart. The Universe loves a beginner, be playful, be light, but above all – get clear and serious about your dreams, desires and goals!


Comments


bottom of page