top of page
Search

energy guide february 2022

*English below


Kunne du mærke Wolf Moon’s intense ild? Det kunne jeg i den grad – sikke en uge med introspektion, skyggearbejde og mulighed for at hente sjæledele hjem, og blive klar på næste skridt. Når vi tør ser direkte ned i mørket, kan vi begynde at omdanne og transformere al det tunge, sorg, løgne, illusion og komme ind i vores sande essens.


Det er næsten februar og med det Imbold og fejringen af Brigid, lysets tilbagevenden og forårets komme. Vores Earth Mama begynder så småt at røre på sig og vågne. Vintergæk og erantis breder sig i skovbund og haver som et overdådigt tæppe. Her står vi så efter at have gået igennem en mørk vinter, og et helt nyt kapitel af udvikling er begyndt.


Vi er på vej ud af karmiske cykli, og skifter fra forvirring og smerte til klarhed og lettelse. Vi er midt i en genfødsel og ved at fjerne blokeringer.

Hvis vi har brugt de seneste måneder på at forberede os, vil vi føle os forfriskede og klar til at gå i gang med det arbejde, som skal føre os ind i den fremtid vi ønsker og fortjener.


Det er tid til at smøge ærmerne op i februar, planlægge og bevæge os fremad med formål og retning på, hvad vi gerne vil manifestere nu.


Vær cool, calm & collected, hold laser skarpt focus og forbind til den indre ild, det sted for passion, længsel og ønske om at skabe, bidrage og tjene.


Der er også et højere formål i spil, hvor meget stærke energier som støtter sjæle udvikling, og transformation kommer ind, og beder os om at forbinde dybere til, hvordan Gaia kan udvikles og vokse. Det er en meget større energi end bare vores daglige liv. Det handler om at åbne for flere af de downloads, som den menneskelige bevidsthed og vores fysiske verden er klar til at modtage nu. Som vi healer os selv, healer vi vores tidligere og fremtidige selv og vores blodlinie, hæver frekvensen på planeten, og ankrer det kosmiske lys i Moder Jords hjerte.


Healing handler også om at lade gå af det, som er slut og overstået. Vi skal først være villige til at træde ud af vores comfort zone og stå midt i den intense, rå, langsomt brændende ild af transformation, som kræver vi kigger på vores liv. Hvad skal gives slip på, hvad skal blive. Fokus er på at gå fremad med intention, vilje og mod, mens vi tillader det gamle at falde væk, med den dybe viden at vi har støtte af vores allierede, guide og ledsagere i åndeverdenen. De er uberørt, ren medicin – kraft, som har indgået aftale om at arbejde for vores højeste udvikling, og hjælpe med at højne vibrationen på Gaia nu.


Både på individuelt og kollektivt plan mærker vi forandringens energi, lyset begynder ikke bare at sprede sig, men ankres, og vores kroppe er mediet, antennen, som trækker dette højfrekvente lys ned gennem alle vores energicentre og sender det dybt ind i denne smukke, frodige planet, vi får lov at kalde vores hjem.


Jo mere klare vi er, jo højere vores frekvens er – jo mere lys er i stand til at ankre. For at få mere indre klarhed og skabe Den Nye Jord og tilblivelsen af Det Lysende Menneske, blvier vi bedt om at komme ind i alignment med, hvordan vi ønsker at leve, som individer, som ikke bare er en del af menneskeheden, men er eet med ALT.


Invitationen er at spørge os selv: hvordan kan jeg bedst dirigere min tid og energi mod at manifestere, noget som er alignet med hvordan, jeg vil leve mit liv, hvad vil jeg skabe, hvad er jeg klar til at skifte, ændre og udvikle? Hvordan kan jeg bedst tjene og støtte?


Ingen af os er upåvirkede af de seneste 2 år, mange af os har gennemgået en kollektiv dark night of the soul, som vi langsomt er ved at bevæge os ud af, og som det sker, som vi kommer ind i lyset, og sætter kurs på en ny fase af vores sjæls udvikling, så lad os et øjeblik fejre den menneskelige krops og sjæls skønhed og modstandskraft. Brug et øjeblik på at forbinde dig til personen ved siden af dig, se ind i deres øjne, giv et kram, og en lille bøn af taknemmelighed for deres lys, for den fantastiske forening og kærlighed, vi ser manifesteres, og for Gaias vidundere.En keltisk bøn for Imbolc:

I arise today Through the strength of heaven: Light of sun,

Radiance of moon, Splendor of fire,

Speed of lightning, Swiftness of wind,

Depth of sea, Stability of earth,

Firmness of rock.


Did you feel the intense, slow burn of the Wolf Moon? I sure did – what a week of introspection, shadow work, and opportunity for retrieving soul parts and getting clarity on where to go and what to do next. When we get real and dare to look straight into the abyss, we can begin to transmute and transform all of the heaviness, grief, lies, illusion, and come into our true essence.


It’s almost February already, and with that Imbolc or Candlemass – the celebration of Brigid and the return of the light and the coming of spring. Our Earth Mama is beginning to stir and wake. Snowdrop and aconite are spreading like an abundant, vibrant carpet in gardens and forests. And here we are, having moved through the dark winter, and a brand new chapter of development has begun. We’re coming out of karmic cycles and shifting from confusion and pain to clarity and relief. We’re in a rebirth and clearing of blockages.

If we’ve prepared well in the previous months, we’ll find ourselves feeling rejuvenated and ready to take on the work needed to propel us into the future we want and deserve.


It’s time to get down to business in February, plan carefully and move with purpose on what we want to manifest now. Staying cool, calm and collected, maintaining laser focus and connecting deeply to that inner fire, that place of passion and desire to create, to contribute, to serve.


There’s a higher purpose at play as well, very strong energies of soul growth, transformation, evolution, are coming in, calling us to really step into more of how Gaia can develop and grow. This is a much bigger energy than just our everyday lives. This is about opening up to more of these downloads that human consciousness and our physical world are ready to receive. As we heal ourselves, we heal our past and future selves and our bloodline, raising the frequency on this planet, and anchoring the cosmic light into the heart of our Earth Mama.Healing is also about stripping away – letting go of what is over and complete. We first need to be willing to step out of our comfort zone, and stand in the messy, intense, raw, slow burning fire of transformation. Requiring us to take a good hard look at our lives. What needs to go, what stays. Focusing on going forward with intention, will, and courage, while we allow the old to fall away, and knowing in our heart of hearts that we have the support and back up of all our allies, guides, and companions in the world of spirit, They are pure, pristine medicine, contracted to work with us for our highest development and path and to help raise the vibration of Gaia right now.


What we’re feeling now as individuals and as a collective is the energy of change, the light really beginning to not only spread but also being anchored, and our bodies are the mediums, the antennas, pulling down that high frequency crystalline light, through all of our energy centers, sending it deep into this beautiful, bountiful planet we get to call home.The clearer we are, the higher our own frequency is, the more light we are able to anchor. In order to get more inner clarity and co-create the new Earth and the becoming of the luminous human, we’re being asked to – once again – come into alignment with how we want to live, as individuals who are not only part of the human collective, but one with ALL.


An invitation to ask ourselves: how can I best put my time and energy towards manifesting something that is in alignment with how I want to live my life, what do I want to create, what am I ready to shift, change, and evolve? How can I best serve and support?


None of us are left un-affected by the last 2 years, a lot of us were in a collective dark night of the soul, which we’re slowly moving out of, and as this is happening, as we’re coming into the light, and embarking on a new path of our soul growth, let’s also take a moment to just celebrate the beauty and resilience of the human body and soul. Take a moment to really connect with the person next to you, look deep into their eyes, embrace, and offer a prayer of thanks for their light, for the amazing displays of unity and love we see emerging, and for the wonders of Gaia.


A celtic prayer offering for this time and in the spirit of Imbolc:

I arise today Through the strength of heaven: Light of sun,

Radiance of moon, Splendor of fire,

Speed of lightning, Swiftness of wind,

Depth of sea, Stability of earth,

Firmness of rock.
Comments


bottom of page